نیم‌کتی کافی‌ست برای آرامش...   

                     نیم‌کتی کافی است برای آرامش. / روویِ نیم‌کت می‌نشینم / به تو می‌رسم.

1

زیبایی‌ات وحشی‌ست

مثل شعرهای من

وقتی لِگامِ وزن و قافیه نمی‌گیرند!

2

به حضرتِ آسمان قسم اگر بروی...

 

نه، نه

می‌خواهی بروی، برو

با آسمان نمی‌شود شووخی کرد!

3

دست‌َت را خوانده‌اَم دیگر.

بیا،

تمامِ ورق‌هایم برای تو

"آسِ" دلَ‌م را پَس بده!

4

بدم می‌آید از ناله‌های شاعرانه

یا زودتر بیا

یا برو بمیر!

لينک