آه دخترک

دخترک آوازهایی که می روییدند

دخترک ترانه هایی که می رقصیدند

                                          بیدار شو!

 

بادرامی گویم برودازسرشاخه ها

ماه رابچیندبیاورد

                  گردن آویزت کنم.

نسیم رامی گویم برودازدل بهار

گل سرخ را بچیندبیاورد

                         پیراهنت کنم.

پرنده رامی گویم برودازآسمان

ستاره ها؛بادبادک ها؛رنگین کمان های شاد

وهرچه توبخواهی را

                 بچیند؛برایت بیاورد

توفقط

خاک هاراکناربزن

                 بیدار شو !

لينک