کوچَه‌لَره سوو سَپمیشَم - یار گَلَندَه توز اُولماسین   

                                         

      

1

بیا زیرِ چترِ من

باران بیش‌تر ببارد

دیرتر برسیم

2

رادیو می‌گوید:

هوای شهر آلودَه‌ست.

 

بیا به هوای عاشقی برگردیم

3

امروز هم گذشت وُ

نیامدی.

ناشُکر نیستم

فردا هم روزِ خداست!

4

کمی عقب‌تر بایست!

دارد می‌کُشد زنده‌گی‌اَم را

این عطرِ لعنتی!

لينک