رقصی چنینْ میانه‌ی میدانَ‌م آرزووست...   

     

1

برای از تو گفتن

دیگر کفایت نمی‌کنند کلمات

باید

رقص یاد بگیرم!

2

صورتِ اصلاح کرده

عطرِ خوش

لباس‌های نو...

یعنی شده‌ام یک‌پارچه آقا!

 

دلَ‌ت می‌آید نیایی؟!

3

تمامِ زنده‌گی‌ام را اگر

تاخت بزنم با چشم‌هات

باز هم بدهکار تو اَم 

لينک