مي دانم تاپلك به هم بزنم

مي آيي

بااناروآينه دردست هايت

يك دنياآرامش درچشم هايت

وقناري كوچكي درحنجره ات

كه جهان را

به ترانه هاي عاشقانه ميهمان مي كند.

مي دانم تاپلك به هم بزنم

مي آيي

وبانگاهت

دشت هاراكوه

كوه هارا

پرنده مي كني.

به قول فروغ:

من خواب ديده ام!

لينک