پستچی جای نامه تنهایی آورد!   

1

آفت‌زده است این باغ

بیا به دشت بپاشیم

خودمان را

2

دریاستْ تنَ‌ت

موّاج و توفانی

بگذار غریقِ تو باشم

3

این‌قدر به زنده‌گی‌اَم سَرَک نکش!

کوتاه‌تر از خواب‌های من

دیواری ندیده‌ای؟!

4

خودت را بی‌خودی شیرین نکن!

این‌همه سنگ که پیشِ پایم انداخته‌ای

فرهاد می‌خواهد

نه شاعری که منَ‌م

...........................................................................

چند شعر در نشریه ادبی لیچار...

چند شعر در سایت ادبی دانوش...

لينک