به کوچه های نورمی روی؛پسرم

به خورشیداگررسیدی

برای دلشوره هایم-یک بغل آرامش

برای جراحت هایم-یک بهار مرهم بهار

برای سکوت خانه

یک پنجره قناری بفرست!

 

به کوچه های نورمی روی؛پسرم

به خورشیداگررسیدی

برای غروب های دلگیرم-یک خورشید طلوع بفرست!

لينک