سر رفته‌ام از بی‌قراری / قرار من کجاست؟   

1

راه می‌روی

و شهر

اردی‌بهشت می‌شود

2

گناه نکرده تعزیر می‌شوم

حال آ‌ن‌که تو

با هزار شیشه‌ی شرابْ در چشم‌هایت

آزادانه در شهر قدم می‌زنی!

3

نمی‌رسم به قرار

منتظر نباش!

 

سال‌هاست از قرار رفته‌ام

4

همه می‌گویند: چه مهربان است این مَرد!

و کسی نمی‌داند

لب‌خند تو است رووی لب‌هام

وقتی آن‌سووی دریاها

یادم می‌کنی

........................................................................

لینک نمایشگاه و فروشگاه مجازی آثار هنری رضا کاظمی...

لينک