بابهارآمد

ریشه کرد؛ماند.

باشعرآمد

خیس مان کرد؛ماند.

وبانسیم

ازتمام رودخانه های جهان

بی که خیس شود؛گذشت؛رفت!

***

باید فراموشت کنم!

یادت؛نان نمی شودبرای سفره مان

وکیف وکفش؛برای بچه ها

واجاره

       برای پیرمرد صاحبخانه!

 

بایدفراموشت کنم؛

امااین بغض که نمی شکند؛ببارد!

لينک