کسی چوب لای چرخ زمین بگذارد / داریم تمام می‌شویم   

1

رقص نمی‌دانم

اما هرشب

به سازِ خیالِ تو می‌رقصم!

2

نان و شراب،

در لب‌های تو است.

مرا

با بوسه‌ای تقدیس کن!

3

ساعتِ دیدار

به‌وقتِ قرارهای عاشقانه بود.

دیر رسیدی!

 

هیچ عاشقی ساعت‌َش را

به‌وقتِ گرینویچ تنظیم نمی‌کند!

4

گفتند زلزله شده است

سراسیمه شتافتم

تا رودبار، منجیل؛ خرابه‌های بَم

تا حتا جغرافیای تمام زلزله‌های جهان.

زیرِ تمامِ آوارها

تو بودی!

....................................................................................

لینک نمایشگاه و فروشگاه مجازی آثار هنری رضا کاظمی

خبرگزاری هنر، آرت نا، اعلام نامزدهای دومین دوره ی جایزه ی ادبی چراغ مطالعه

لينک