لَنگِ آمدنِ تو نیستْ بهار !   

1

بهار

بی‌تو

نیامده رفت.

مجالِ زنده‌گی آیا

تا بهارِ دیگر هست؟

2

دیگر به دیدنت نمی‌آیم.

روز به روز

      دارند قد می‌کِشند این کوه‌ها

3

امروز تو را فروختم

به بهای زنی که چشم‌هاش

شبیه چشم‌های تو بود!

4

از ساحل که دور می‌شوی

نگرانت نمی‌شوم دیگر.

دریا

جسدت را پس خواهد داد!

..........................................................................

لینک نمایشگاه و فروشگاهِ اینترنتی آثار هنری رضا کاظمی...

لينک