هوس دریا کرده استْ ماهیِ کوچک   

1

ماشه را نچکان!

این شعرها

خودشان دارند مرا می‌کُشند

2

می‌بوسم‌ت

و کلمات

خانه‌نشین می‌شوند

3

مرا ببوس!

بگذار جهان

شعر تازه‌ای بخواند

4

کمی آرام‌تر!

ببین چه موسیقیِ گوش‌خراشی دارد

صدای پاشنه‌ی کفش‌هات

وقتی می‌روی!

..............................................................

لینک وب سایت "رسمِ خیال"، نمایشگاه و فروشگاه مجازی آثار هنری رضا کاظمی

لينک