چون خودرابه دست آوردي-خوش مي رو!اگركسي ديگررايابي-دست درگردن اودرآورواگركسي ديگرنيابي-دست به گردن خويشتن درآور!چنان كه صوفي هربامدادنواله اي درآستين نهدوروي درآن نواله كند-گويد:اي نواله-اگرچيزي ديگريافتم-تورستيواگرنه-توبه دستي!

(شمس تبريزي)

***

هركجامي خواهي بروي-برو

امامراباخودت ببر

حتاميان آتش وهلهله هاي دود

بالاي ابرهاي مسموم بي باران

زيرشني هاي بي مروت فولاد.

 

هركجامي خواهي بروي-برو

امامراباخودت ببر

مرادرجيب هايت بريز

دركوله ات بگذار

برپيشاني ات بنشان

                     وببر

من بي تو

مهتاب خوبي نيستم براي آسمان !

لينک