گفت:نمازكردند؟

گفت:آري.

گفت:آه!

يكي گفت:نمازتمام عمرم به تودهم آن آه رابه من ده!

(مقالات شمس )

×××

تورفته اي سمت خورشيدي كه

شانه هايت را

ستاره باران مي كرد

من مانده ام

داغ دارمهتابي كه

آسمانش

وام دارنگاهت بود.

انصاف بده!

آسمان بي مهتاب آيا

به لعنت خدا مي ارزد؟!

لينک