1

توآمده اي

كسي خانه نيست

                   بازمي گردي.

ما

خودمان راپست كرده ايم

                            رفته ايم!

2

يادت

درهواي خانه منتشرشده

ودرمن

      گلي شكفته است.

بايدبرخيزم

سفره بيندازم

وهفت سين وتنگ ماهي و...

صدايي درمن مي گويد:

بهارآمده است.

تونمي آيي؟!

 

 

لينک