ساعت از قرار گذشت، جهانْ بی‌قرار شد!   

شعر از رضا کاظمی، خوشنویسی شعر از استاد احد پناهی

 1

بهار آمد وُ، نیامدی،

اما پرستوها

بذر تو را آوردند.

 

زمینْ جای مناسبی نبود،

در دلَ‌م کاشتمَ‌ت!

2

نگران نباش اگر

لب‌های تو را سانسور می‌کنند

شعرهای مرا نقطه‌چین!

 

در چاپ‌خانه‌های زیرزمینی تو را خواهم بوسید!

3

شبیه تو استْ بهار

که وقتی می‌آید

دیکتاتورها هم لب‌خند می‌زنند!

..............................................................................................................................

وب‌سایتِ "رسمِ خیال"، نمایشگاه و فروشگاهِ مجازی/ اینترنتیِ آثار هنری رضا کاظمی

لينک