حضور در نمایشگاه کتاب، با دو کتاب تازه منتشر شده...   

 

در صورت تمایل از نمایشگاه کتاب - و از غرفه ی ناشران ذکر شده - بخواهید!

 

بی خود می کند بهار بی تو بیاید / مجموعه شعرهای کوتاهِ کوتاه / بهار 92 / رضا کاظمی / انتشارات آوای کِلار

مجموعه شعر / رضا کاظمی / انتشارات آوای کلار

تا دست به قلم می برم، سراغ تو را می گیرند کلمات / مجموعه شعرهای کوتاهِ کوتاه / بهار 92 / رضا کاظمی / نشر نیماژ

تا دست به قلم می برم... / مجموعه شعر / رضا کاظمی

چاپ دومِ "قرار بعدی، پای گهواره ی شعرهام / مجموعه شعرهای کوتاهِ کوتاه / رضا کاظمی / نشر مهر نوروز / بهار 90

قرار بعدی... / مجموعه شعر / رضا کاظمی

یک سفر، دو لیوان چای آشغال؛ و مسافری که شبیه تو بود / مجموعه داستان / رضا کاظمی / نشر مهر نوروز / زمستان 91

مجموعه داستان / رضا کاظمی /  ناشر: مهر نوروز

لينک