باچشمان بازبه خواب می روم هرشب

                                       -قراول ماه وستاره

مبادا

درآسمان پنجره ام طلوع کنی

عکس ات

درقاب چشم هام نیفتد

قهرکنی

         بروی !

لينک