1-آن عصرپنج شنبه اي

زمين ازحركت مانده بود

وقتي تو

برايوان درازكشيده

براي هميشه خفته بودي

باگل سرخي شكفته برسينه ات.

آن عصرپنج شنبه اي

زمين ازحركت مانده بود

وديگر

هيچ اتفاق خاصي نيفتاده بود!!

2-

گورستان

وهزارسروسكوت

وفوجي كلاغ لال!

گورستان

وفريادريشه هاي سرخ

وصداي بيرق هاي باد.

گورستان

ومن كه باتلخي تجربه هايم

مي گذرم درسايه سارسكوت

وتوكه باشهدلبخندهايت

خفته اي درترنم ريشه هاي سرو.

آه؛

گورستان وهزارخنياگرخاموش!

گورستان وهزارخنياگرفرياد!

لينک