تنهایی...   

تنهایی

خیابانی ست که هر روز قدم می زنم.

تَه ندارد لاکردار!

تنهایی

لينک