اگر بروی، من که جای خود؛ خورشید هم هر غروبْ دل‌اَش می‌گیرد!   

1

تهران، استانبول، پاریس؛ ...

چه فرق می‌کند کجا باشیم

وقتی در همه‌ی شهرها

پلی برای به‌هم رسیدن هست؟!

2

برای قصه گفتن؛ بهانه نداشت مادر بزرگ

 

رفتنِ تو را بهانه کرد

ماندنِ مرا، قصه!

3

غوّاص که نیستم

به اعماق دعوت‌اَم می‌کنی.

من

به همین نشستنْ کنارِ ساحلِ چشم‌هاتْ قانع‌اَم!

....................................................................................................

رسم خیال، نمایشگاه و فروشگاهِ مجازی/ اینترنتیِ آثار هنری رضا کاظمی

لينک