هميشه همين است
تومي روي
درغبارراه گم مي شوي
                       بي كه پياله ي آبي نوشيده باشي
من مي مانم
درازدحام عابران له مي شوم
بي كه تشنه گي ام را
                     كسي ديده باشد.

هميشه همين است
تومي روي سمت خواب هاي آسمان
من مي مانم
       درحسرت يك سلام آشنا.


حالابيادوباره سكه بيندازيم
شايداين بار
من براي چيدن شكوفه هابروم!
 
                        (ازمجموعه ي پابرهنه تاماه)

لينک