بهاریه‌ها...   

1

بیا به هم دروغ بگوییم!

 

من بگویم: بهار شده

تو باور کنی، بیایی!

2

بهار آمده اما

من هنوز

دلم بهار می‌خواهد.

بیا !

3

سبزه، سفره‌ی هفت‌سین

گُل، ماهیِ قرمز ؛...

این‌ها به تنِ بهار

وصله‌های ناجورند؛

تو که نباشی!

4

بهار

اطمینانِ خاطری‌ست

از دلهره‌ی پاییز.

5

نیایی هم

بهار می‌آید.

حفظِ آبرو کُن؛

                       بیا !

6

دارد بهار می‌شود

گل‌فروش‌های دوره‌گرد

بنفشه جار می‌زنند.

کدام پرستو

بذر تو را هدیه خواهد آورد؟

7

صاحب‌خانه می‌گوید بهار
خانه گران می‌شود
اجاره بهاء گران‌تر.


نگران نباش!
کوچ می‌کنیم مثلِ پرستوها

8

نیایی

بهار نمی‌آید

پرستوها بی‌کار می‌شوند

درخت‌ها غمْ باد.

 

حالا من هیچ؛ اما

چه گناهی کرده‌اَند این بی‌چاره‌ها؟!

9

امسالْ بهار

هفت‌سینِ‌مان کامل نیست.

سیبِ سُرخِ گونه‌هات را

کم دارد!

10

سازت را

با بهار کوک کن

مرا

با چشم‌هات!

..........................................................................................................................................

رسم خیال، نمایشگاه و فروشگاهِ مجازی/ اینترنتیِ آثار هنری رضا کاظمی

لينک