رضا کاظمی، نمایشگاه کتاب؛ و ارائه‌ی یک مجموعه شعر تازه؛ و چند مجموعه از سال‌های   

 

1 – سردم است؛ کمی آواز عاشقانه بخوان / رضا کاظمی / نشر نیماژ / 1393 / نمایشگاه کتاب/ شبستان/ نبش راهروی 31

2 – تا دست به قلم می‌برم، سراغ تو را می‌گیرند کلمات / رضا کاظمی / نشر نیماژ / 1392 / نمایشگاه کتاب/ شبستان/ نبش راهروی 31

3 – بی‌خود می‌کند بهار بی‌تو بیاید / رضا کاظمی / نشر "آوای کِلار" / 1392 / نمایشگاه کتاب / شبستان / راهروی 3 / غرفه‌ی 13

4 – قرارِ بعدی؛ پای گهواره‌ی شعرهام / رضا کاظمی / نشر مهر نوروز / چاپ دوم، 1392 / ارائه در غرفه‌ی نشر "فرهنگ جاوید" و "امید مهر"

5 – مجموعه داستان: یک سفر، دو لیوان چای آشغال؛ و مسافری که شبیه تو بود / رضا کاظمی / نشر مهر نوروز / 1392 / ارائه در غرفه‌ی نشر "فرهنگ جاوید" و "امید مهر"

لينک