گوش کن پسرم!

زمانه روبه دگردیسی می رود

ازبازی بچه های خاک آلود

                   تابازی آدم بزرگ های خیرخواه(!)

برای بچه های کوچه

تفنگ یعنی:

دوانگشت چسبیده به هم:کیو کیو

برای آدم بزرگ های یقه بسته(!)

یعنی لبخندمقابل فلاش هاو

                                دهان های باز.

 

گوش کن پسرم!

برای بچه های خاک آلود

مرگ یعنی:

روی خاک غلتیدن

                 پلک بستن

برای آدم بزرگ های...

برای بعضی آدم بزرگ ها

یعنی...

یعنی می شوداین هاهمه خیال باشد؟!

یک روزبیدارشوم

به جای خاک سرد

درگرمای آغوشم بخوابی؛مادر؟!

                                                (ازمجموعه ی:پستچی جای نامه تنهایی آورد)

لينک