پيش ازآن كه تركم كني

ترانه اي؛آوازي بخوان پسرم!

وپيش ازآن كه پرنده

براي هميشه ازمهتابي برود

خورشيد

ازلاي شاخه ها

آسمان

ازروزنه های خاک!

پيش ازآن كه تركم كني

ترانه اي؛آوازي بخوان پسرم!

وپيش ازآن كه چشم هات

به چيدن ستاره هابروند

دست هات

به جدال سرماوخاك

آرزوهات

به راه باغ های خداوگل سرخ!

پيش ازآن كه تركم كني

پيش ازآن كه خاك

باتنگ چشمي

صدايت رادفن كند

ترانه اي؛آوازي بخوان پسرم!

(ازمجموعه شعر:پابرهنه تاماه)

لينک