توآمده ای

وآوازها

ازپنجره مان روییده اند

ماه

شاخه هایش راتکانده

وگیاه آینه

پرازشبنم ومه شده است.

***

توآمده ای

ومن دوباره

       شاعرشده ام!

لينک