بهار

میان سفره ی هفت سین

شکوفه کرده است

                    در قاب عکس تو!

لينک