زمستان

بربال برف -بادها

                 گذشت

                         رفت.

بهار

ازشکوفه های گیلاس

                      فروریخت.

تابستان

درچشمه های زمردوانگور

                              خشک شد

اماتو

       نیامدی!

***

آه!

داردپاییزمی شود

         پاییزمی شود

آیاتو

سواربرنسیم وبرگ

ازاین درخت زخم خورده

                      عبورخواهی کرد؟!

                                                    (۲۲-۱-۸۶) 

لينک