آه؛اگربشکنداین دیوارشیشه ای!

***

بااین که رفته ای

بااین که برای ابدرفته ای

هنوزهوای تودارم.

***

تادیدارتو

یک شیشه فاصله است ومن

مثل ماهی

            میان تنگ

وتنگ

         میان دریا

***

آه؛اگربشکنداین دیوارشیشه ای!

لينک