دیگرفکرنمی کردم بازگردی!

***

دیرگاه شده بود

بادآمده

ردقدم هات راکوچانده

خانه را

         گردمرگ پاشیده بود.

خاکستری

رنگی شده بودنشسته درباورم

وغروب

        پاشیده درچشمم.

***

دیگرفکرنمی کردم بازگردی!

اماتو

       بازگشته ای

پنجره های خانه راگشوده

پرده هارابه دست بادسپرده ای

وعطرنسترن...؛آه!

توبازگشته ای؛ولی

من هنوزخانه را

                گردگیری نکرده ام!

لينک