تمام دریچه هارا

به روی ماه وآفتاب

                    بسته ام

وتمام پرده هاراهم

                       کشیده ام.

نه نورونه روشنایی

نه نسیم؛

          نه عطری آشنا

ونه حس قشنگ برخاستن

ازبستری آشفته ی خیال.

***

توکه نیستی

همیشه همین است!

                                           (از:پستچی جای نامه تنهایی آورد) 

لينک