دخترک

خانه راسیاه می کشد

بی درـبی پنجره

ومن

برایش در؛پنجره

                ویک فانوس کاغذی.

بعدمی نشینیم باهم

گریه هامان راکلاف می کنیم

                            غصه هامان راقسمت.

***

باورکن

توکه نیستی

همیشه همین است!

لينک