توراازشاخه می چینم

که برایم گنجشک باشی

این روزهای سکوت ووحشت را

                               پرازآوازرفتن کنی.

***

توراازشاخه می چینم

که برایم خورشیدباشی

این نگاه های سردوخالی را

         پرازگرمای دوست داشتن کنی.

***

توراازشاخه می چینم

دردلم می کارم:

                     گنجشکی که همیشه می خواند.

                     خورشیدی که همیشه می تابد.

                                                                    (ازمجموعه ی:کودکان ستاره واندوه )

لينک