امروزپنج شنبه است                                                                        

باید شمع نامت راروشن کنم                                                            

              تاچلچراغی                                                                                                  

          ازسقف آسمان بروید                                                  

*                                                                                               

امروزپنج شنبه است                                                                         

بایدگیسوان خاک راشانه کنم                                                            

تادرسرخی دامنم                                                                            

خاکسترواستخوان پرشود.                           

*                                                                                         

امروزپنج شنبه است                                                                  

بایدرویاهام رابفروشم                                                                 

برایت سرپناه بسازم.                                                                 

*                                                                                           

آه که امروزچقدرکاردارم!                                                            

(از:ماه درحوض بی ماهی)

                                                                                                

لينک