روزی یک قدم جلومی آیم

روزی یک آجربالامی روی

ما

هیچ وقت همدیگررا

                    نخواهیم دید.

تو

همیشه فراموش می کنی

برای قلعه ات

             پنجره بگذاری!

لينک