امروز شعری برایت گفتم

می دهم پرنده هابرایت بیاورند

توهم تکه ای از آسمان برایم بفرست

تاازپنجره ام بیاویزم

شب ها

اتاقم ماه ندارد!

لينک