هنوز

پشت پنجره نشسته ام

                               تابیایی

مثل آن وقت ها

ازدر؛ازپنجره؛ازدیوار

وازلوله ی بخاری حتا !

اماتو

بادست های مهربانی که

سهمی ازماه

              برایم هدیه آورده اند

مثل خانم هادرمی زنی

کفش هات رادرمی آوری

به داخل می آیی

وبرای دست های منتظرم

                          تاهمیشه میهمان می شوی.

وبعد...

هیچ!

توآمده ای

ومن کم عقل

هنوزپشت پنجره نشسته ام

                                 تابیایی ! 

لينک