چرااین آسمان صاف و

این دشت بی باداست؟

مگرنه

تورفته ای هیچ گاه بازنگردی؟!

***

باورنمی کنم

این اتفاق ـ عجیب است.

تورفته باشی

آسمان صاف ودشت...

نه!...حتما

جایی ازدشت

چرخ آسمان لنگ می خورد!

                   

                                                (ازمجموعه ی:ماه درحوض بی ماهی)

لينک