کی به راه خودمی روی این شب ها

که تنهایی مجالم نمی دهد

                             برخیزم ازرویاهات؟!

***

کودکان آوازم

نفس ندارند بخوانند

نفس که هیچ

بغض ندارند-بترکانند

                آسمان شرم کند-ببارد!

***

خاکسترمی شوم این شب هاهرشب

که تنهایی

بادپاییزاست

            شانه هام رامی لرزاند.

***

کی به راه خودمی روی

باستاره هابرگردی

روی شانه هام بنشینی؟!

لينک