راستی !

آشنابودکه آمد

خوابم راآشفته کرد و

بی چتر

زیربارانی که می بارید

                          -رفت ؟!!

لينک