بی آن که تورایافته باشم

چه قدرزمستان

چه قدرپاییز

چه قدرسفرهای همه ی کوچه های جهان

                                          ازمن گذشته است!

***

بی آن که تورایافته باشم

چه قدرخیال همه ی گورهای بی نشان

چه قدرزمین

چه قدرآسمان راخراشیده ام!

***

بی آن که تورایافته باشم

چه قدرجنوب رابه شمال

شمال رابه دریا

به باران

به جنگل دوخته ام!

+++

***

این همه سال درمن بوده ای ومن

تمام کوچه های جهان را

    گشته ام

               بی آن که تورایافته باشم!

لينک