دخترت

به آینه می خندد

تواما

      درآینه نیستی.

عکس را

ازدل آینه

          برمی دارم

ازشرم

        می شکند

                     می ریزد.

***

آینه

بی تصویرتو

              آینه نیست!   

لينک