یادت هست گفتی:

-می خواهم تمام ستاره هارا

درپیاله ی ماه بنوشم و

آسمان شوم

وتو

پرنده ای رها

که آوازهایش

آسمان راهرسحر

                     بیدارمی کند؟!

***

حالاچه قدرسال می گذرد

که آوازمی خوانم

ودراستخوان هایت

                نی لبک می شوم

                                   می دمم

پس چرابیدارنمی شوی؟!

لينک