۱-

تورفته ای و

خورشیدرفته است و

                       ماه

خانه ی دلم تاریک است

پاکتی امید

          برایم بفرست!

۲-

روزها

عقربه می شوند

بی هوده دورخودمی گردند

وپستچی ها

هیچ وقت دراین خانه رانمی زنند.

این طورکه نمی شود

بایدخودم بیایم

سراغت راازماه بگیرم!                        

لينک