شعرکوتاه   

۱-
تورامی خواهم
برای یک لحظه زیستن
وبعد،
بگذارتاابد
        ابرهاببارند!

۲-
توآمده ای
ازراه رسیده ای
      رسیده ای آن قدرشیرین
که انگار
ازلبخنده ی ماه آویخته ای و
شیرابه های عسل
*
دیگربایدبچینمت!

۳-

تودیگرنمی توانی برگردی
دیگرنمی توانی به رویم بخندی
زیرباران بامن بدوی
واگرعینکت افتاد
             بگویی:خیالی نیست!
*
زمین
بیش ازآن که فکرکنی
                  چرخیده است!

۴-
توآمده ای

کسی خانه نیست

بازمی گردی.

*من رفته ام گورستان

برای همیشه بمیرم! 

لينک