شعرکوتاه   

۱-

یادت

درهوای خانه منتشرشده

ودرمن

        گلی شکفته است.

*

بایدبرخیزم

سفره بیندازم

وهفت سین وتنگ ماهی و...

*

صدایی درمن می گوید:

بهارآمده است.

تونمی آیی؟!

۲-

درزمستانی که بی هنگام آمده بود

وابرهایی که ناغافل،

تو

بهاررابه پنجره ام هدیه کردی

وماه مهربان را

             به دست هایم.

*

حالاکجامانده ای

دوباره بیایی کنارپنجره ام

بگویی:سلام،

بهارآورده ام،نمی خواهی؟!

لينک