شعر   

قرارنیست اتفاق خاصی بیفتد

نه،هیچ اتفاقی نمی افتد

روزها

همان طوربه رودشب می ریزند

که شب ها

            به سپیده ی روز.

نه پرده ای

به ناگهان کشیده می شود

نه سرانگشت شاخه ای

                      به هوای ماه می جنبد

نه تو

ازراه می رسی!

*

قرارنیست اتفاق خاصی بیفتد

مثلااین که:

تو

باشاخه ای گل سرخ

دردست های روشن ات

                        ازراه برسی!

نه،

عین روزروشن است،

تورفته ای بازنگردی

ومن

مانده ام پشت این همه کاغذسیاه

تاهرلحظه

به اتفاق خاصی که قرارنیست بیفتد

                                       فکرکنم!

لينک