شعرکوتاه   

۱-

شب ازنومی رسد

همراه تو

شب پره ها

وهوهوی باد

            درشاخه های بید.

*

ماه

دوباره گل می دهد!

۲-

توآفتاب لب بام بودی

تابه شعرمن درآمدی

پریدی

       رفتی!

۳-

هرکجاباشی

صدای ویولونی هست که بادبیاورد

ابرخاطره هاراببارد

وتوخیس

مثل حالاکه زیرباران قدم می زنم

برسنگ فرش خیابانی ازهرکجا

                                 قدم بزنی.

*

هرکجاباشی- مهم نیست

مهم-صدای ویولونی ست

                        که بادباخودمی آورد!

۴-

می خواهم بهترین شعرم را

                          برایت بنویسم

اما

نه آفتاب می گذاردببینمت

نه دخترهمسایه!!! 

لينک