شعرکوتاه   

۱-
رؤیا
مثل آوازی مرده
دیگربه کاربرهم زدن سکوت هم نمی آید
وقتی قرارنیست بیایی!
 
۲-
من هنوزروی ماسه های ساحل می دویدم
                                          که توگم شدی
 میان کاج های انبوه؟
سنگ های سیاه ترس آلود؟
یاازدحام ایستگاه برگشت
                    کنارمردی که شبیه من نبود؟!
*
حالاچه فرق می کند؟
مهم این که هرشب
میان شعرهایم پیدامی شوی
می نویسمت
وصبح
روی ماسه های ساحلی که می دویدم

دست بادمی دهم!

لينک